หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ด้านพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้
 
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้
กับประชาชนในการพัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ์และ
การบรรจุผลิตภัณฑ์
  การพัฒนามาตรฐานสินค้าและจัดตั้งศูนย์จำหน่าย
สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์
  การจัดตั้งตลาดกลางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร
และอื่นๆ
    การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้าทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าการเกษตร
    การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงาน
    การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารกองทุนท้องถิ่น
    การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการดำเนินงานของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
    การพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านต่างๆ
    การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดพื้นที่ทำกินและอยู่อาศัยให้ประชาชนที่ยากจน
    การส่งเสริมให้ความรู้ด้านการจัดการการผลิตและการตลาด
    การส่งเสริมการบูรณาการแผนด้านการเกษตรระดับตำบล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ด้านการท่องเที่ยวและการบริการต่างๆ
 
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
สวนสาธารณะ
  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว
  การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
  การส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการที่มีคุณภาพและ
มีมาตรฐาน
  การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาอาชีพและรายได้เพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการป้องกันน้ำท่วม
และมีการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
  การส่งเสริมและสนับสนุนแก้ไขปัญหาและป้องกันตลิ่งพัง
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอย
ของเสีย ของเหลือใช้แบบครบวงจร
  การจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย
    การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ
    การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคและการจัดการระบบชลประทานและการปรับปรุงระบบน้ำบาดาลให้มีคุณภาพ
    การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมต่างๆ
    การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
 
ด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและ
ให้มีการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างปรับปรุง
และพัฒนาสถานศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ
  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ จารีตขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
    การส่งเสริมและสนับสนุนการซ่อมแซมบำรุงรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุ
    การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมทุกระดับ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8
 
ด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานในด้าน
ความมีประสิทธิภาพความเป็นธรรม ความโปร่งใส
รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย
  การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการพัฒนา
บุคลากรและกลไกในการประสานงานระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
  การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีและปรับปรุงพัฒนาวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและสถานที่
ปฏิบัติงาน
    การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม โครงการที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัด นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
    การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช 2ค. และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารต่างๆ และการจัดการระบบ ICT
    การส่งเสริมและสนับสนุนประชาสัมพันธ์การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-255
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 65,293 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10