หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
   
“เศรษฐกิจรุ่งเรือง เมืองเกษตรก้าวหน้า เด่นการศึกษา
ไม่ละวัฒนธรรม เลิศล้ำด้านการพัฒนาคน ประชาชนมีความสุข”
 
วิสัยทัศน์ อบต.บึงกอก  
 
  พันธกิจ
 
    ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขประจำตำบล ด้านการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
    งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย เป็นต้น
    ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาทุกระดับทั้งระบบและนอกระบบ ตั้งแต่ก่อนประถมศึกษา – อุดมศึกษา
ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่น วันสำคัญทางศาสนา
    ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ที่ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ ส่งเสริมกลุ่มสตรี
กลุ่มแม่บ้าน สนับสนุนการเล่นกีฬาของเยาวชน ให้เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่ด้อยโอกาส
    คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อการอุปโภคและการบริโภค ระบบไฟฟ้า
ตามบ้านเรือนและไฟฟ้าสาธารณะ
    ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตร กลุ่มอาชีพและกิจการต่างๆ ภายในชุมชน
    สนับสนุนและส่งเสริมสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
    จัดทำแผนที่ภาษี
    ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามระบบธรรมมาภิบาล
    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
    การป้องกัน แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และการติดตาม ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า
  การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบประปาและ
ขยายเขตประปา
  การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำ
ท่อลอดเหลี่ยม ทางเท้า และศาลาที่พักริมทาง
  การก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่นๆ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ด้านคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง
 
แนวทางการพัฒนา
  การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน
เกาะกลางถนน และพื้นที่สองข้างทาง
  การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งสินค้า ผู้โดยสาร และจุดพักรถ
  การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจราจร
  การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจัดการผังเมือง
  การส่งเสริมและสนับสนุนระบบการกระจายสินค้า (Logistic)
  การรณรงค์จัดกิจกรรมการป้องกัน การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง
และเป็นมาตรฐาน
  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและปัญหาโรคระบาดต่างๆ
  การส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้ยากจน
    การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน
    การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองและมีส่วนร่วมทางการเมือง
ทุกรูปแบบ
    การส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา การจัดตั้งโรงเรียนกีฬาและ การพัฒนาด้านกีฬาต่างๆ
    การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและสนใจดูแลสุขภาพของตนเอง
    การส่งเสริมและสนับสนุนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและจัดกิจกรรมการส่งเสริมความสามัคคี
    การส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของประเทศ
    การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    การพัฒนาศักยภาพของประชาชนหรือชุมชนและครอบครัวให้สามารถช่วยเหลือตนเองและพึ่งพาตนเองได้
 
 
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-257
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 1,148,053 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10