เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


ไฟฟ้า
- มีไฟฟ้า จำนวน 12 หมู่บ้าน
- จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 2,762 ครัวเรือน


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ลำน้ำ (คลองกรุงกรัก) จำนวน 1 สาย
- บึงและหนอง จำนวน 9 แห่ง
- บ่อบาดาล จำนวน 1,210 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น จำนวน 3 แห่ง
- ประปา จำนวน 15 แห่ง0.01s. 0.50MB