เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคมการศึกษา

- มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 7 แห่ง

1. โรงเรียนวัดบึงกอก2. โรงเรียนวัดปรือกระเทียม
3. โรงเรียนบ้านคุยมะตูม4. โรงเรียนบ้านบัวจันทร์
5. โรงเรียนบ้านคลองเตย6. โรงเรียนบ้านเสวยซุง
7. โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฏร์

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลบึงกอก จำนวน 1 แห่ง


- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จำนวน 1 แห่ง


สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ฯ จำนวน 2 แห่ง

รพ.ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบึงกอกรพ.ส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านปรือกระเทียม


ศาสนา

- ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน (วัด) จำนวน 12 แห่ง คือ จำนวน 12 แห่ง

วัดบึงกอก วัดปรือกระเทียม
วัดเสวยซุง วัดบวรสามัคคี
วัดหนองสะแก(ประดา) วัดหนองบัว
วัดเกาะจันทร์ วัดคุยมะตูม
วัดเทพนิมิต วัดคลองเตยไชยศรี
วัดป่าคลองเตย วัดโคกสว่าง0.01s. 0.75MB