เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐานการคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1065 พิษณุโลก – กำแพงเพชร - ถนนลาดยางสายคุยมะตูม – ทุ่งอ้ายโฮ้
- ถนนคอนกรีต - ถนนลูกรัง0.01s. 0.50MB