เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต
ทิศเหนือติดเขต ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ทิศใต้ติดเขตตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออกติดเขตตำบลบางระกำและตำบลปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ทิศตะวันตกติดเขตตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

เนื้อที่ จำนวน 100.18 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 62,230 ไร่
ที่อยู่อาศัย 2,484 ไร่
ที่ทำการเกษตร 57,597 ไร่
อื่นๆ 2,531 ไร่


ลักษณะภูมิประเทศ

    เป็นที่ราบมีความราบเอียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีคลองกรุงกรัก,คลองเตย และคลองหนองตะกุด เป็นแหล่งน้ำการเกษตรในตำบลที่สำคัญ เส้นทางการคมนาคมสายหลักของตำบล คือ ทางหลวงแผ่นดิน 1065 (พิษณุโลก – กำแพงเพชร)
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้ง 12 หมู่ ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านบึงกอกหมู่ที่ 2 บ้านปรือกระเทียม
หมู่ที่ 3 บ้านเกาะจันทร์ หมู่ที่ 4 บ้านคุยมะตูม
หมู่ที่ 5 บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 บ้านคลองเตย
หมู่ที่ 7 บ้านเสวยซุง หมู่ที่ 8 บ้านประดา
หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 บ้านบึงกอกพัฒนา
หมู่ที่ 11 บ้านปรือกระเทียมใต้หมู่ที่ 12 บ้านสุขสมบูรณ์

ประชากร
จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านบึงกอก6927081,400409
2บ้านปรือกระเทียม4755331,008334
3บ้านเกาะจันทร์433407840249
4บ้านคุยมะตูม308338646288
5บ้านโคกสว่าง12313525889
6บ้านคลองเตย386372758210
7บ้านเสวยซุง340337677211
8บ้านประดา5335691,102376
9บ้านหนองบัว150154304104
10บ้านบึงกอกพัฒนา499476975282
11บ้านปรือกระเทียมใต้311345656194
12บ้านสุขสมบูรณ์369396765220
รวม4,6194,7709,3892,966

* ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2559
0.02s. 0.75MB