เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ จำนวน 1 คัน1816 ส.ค. 62
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส6227 มิ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม5825 มิ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (เดือนมิถุนายน 2562)1604 มิ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(พฤษภาคม 2562)292 พ.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(เมษายน 2562)3919 เม.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(มีนาคม 2562)3619 มี.ค. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2711 มี.ค. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี3011 มี.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(กุมภาพันธ์ 2562)311 ก.พ. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(มกราคม 2562)3010 ม.ค. 62
แบบรูปรายการละเอียด โครงการปรับปรุงลูกรัง ม. 1 (อบต.บึงกอก)821 ธ.ค. 61
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ3017 ก.ย. 61
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ม.9 ( จากนานางสุพัตรา อยู่พ่วง ถึง นานายนที่ จันทร์เพ็ง )4918 ม.ค. 61
แบบรูปรายการละเอียด โครงการปรับปรุงถนน ม. 3 (อบต.บึงกอก)411 ธ.ค. 60
แบบรูปรายการละเอียด โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 2 (อบต.บึงกอก )511 ธ.ค. 60
แบบรูปรายการละเอียด งานก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 บ้านประด401 ธ.ค. 60
แบบรูปรายการละเอียด งานวางท่อเมนประปา ม.3461 ธ.ค. 60
แบบรูปรายการละเอียด ม. 10 (อบต.บึงกอก)451 ธ.ค. 60
แบบรูปรายการละเอียด ม.12 (อบต.บึงกอก)461 ธ.ค. 60
ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB