เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายพลตรี สุมาสา

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอกสำนักปลัด

 • นายพิสรร ทองกร

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • น.ส.ศรียารักษ์ จันทร์กล้า

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • น.ส.นิชธาวัลย์ แก้วบุตรดี

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นายพงษ์ปณต นุ่มดี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นายสมโภช ยิ้มแย้ม

  นิติกรปฏิบัติการ

 • นายทวีป เห็มทอง

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นางวันเพ็ญ วงษ์ศรี

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางกัญญาณัฐ ทรงสัจจา

  เจ้าพนักงานธุรการ ( สนับสนุน )

 • นายสมบูรณ์ แก้วแจ้ง

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นางกัญจวรรณา จำปาเงิน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • น.ส.อรอุมา บ่อแก้ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายอานนท์ สนคุ้ม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายธีรศักดิ์ เหรียญเกิด

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นายพิภพ ชูเนตร

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายจำเนียร ชื่นจิตร

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายวิชัย บางยิ้ม

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางกนกวรรณ มีประกอบ

  คนงาน

 • นายนพดล ทรงสัจจา

  คนสวน

 • นายภักดี ภักดีโต

  คนงาน

 • นายธวัชชัย จิตรมั่น

  คนงาน

 • นายสัมพันธ์ มังสา

  ยาม

 • นายสมจิตร์ สนคุ้ม

  ยาม

 • นางสอน กลิ่นหอม

  ภารโรง

 • นายรัตน์ เชยเปลี่ยน

  ภารโรง

 • นายสยาม บางยิ้ม

  พนักงานดับเพลิง

 • นายทรงพล มิไพรฑูลย์

  พนักงานดับเพลิง

 • นายจตุรวิทย์ ธูปเทียน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นางสาวสายไหม มานพ

  คนงาน

 • นางกัญธิชา มิไพรฑูลย์

  คนงาน

กองคลัง

 • นางสาวบุษยา เกตุอุดม

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางดวงดาว มากคิด

  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

 • น.ส.หัฎฐกาญจน์ อินทร์นุ่มพันธ์

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 • นางสาวพันทิพา สิงห์พรหม

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 • นางสาวสาวิตรี ปลื้มสุข

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางอรทัย พุทธจักร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางณภัชชา บุญเลิศ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวพิมพ์ชนก สิงห์เรือง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นายประสาน มิตรชื่น

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวดวงรัตน์ แก้วศรีพัศน์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวอภิสรา นาคแทน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กองช่าง

 • นายทินกร ชูสาย

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายสิทธิพร วีระคำ

  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

 • นายชินวัฒน์ ตันสุวรรณ

  นายช่างสำรวจชำนาญงาน

 • นายวีระชาติ วังชาวนา

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายเกรียงไกร โสไธสง

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายวิศรุต ซีบางทราย

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายนิพนธ์ เฉื่อยพุก

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายณัฐพล เหล็กสุวรรณ

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นางยุพิน ปะนามะโก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายอนุพล อิ่มใจ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาวสายพิน พานทอง

  คนงาน

 • นางสาวปรารถนา สภาพักดิ์

  คนงาน

 • นางยาดา ชื่นจิตร

  คนงาน

 • นายเฉลิม ทับทิม

  คนงาน

กองการศึกษาฯ

 • นางวัฒนา ดอนอยู่ไพร

  นักบริหารงานการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นายยุทธนา ทาแก้ว

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • นางบุญมี อ้นผูก

  ครู ค.ศ.1

 • นางสาวชลดา สร้อยบุญศรี

  ครู ค.ศ.1

 • นางคนึง ศุภผล

  ครู ค.ศ.1

 • นางปริญา อินเกตุ

  ครู ค.ศ.1

 • นางสาวจิตรดา กลึงเอี่ยม

  ครู ค.ศ.1

 • นางสาวสิตาภรณ์ คตสุข

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวลิขิต ทรงสัจจา

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวดวงเดือน อยู่รักษา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางขันเงิน เฉื่อยพุก

  คนงาน

กองสาธารณสุขฯ

 • นายพิสรร ทองกร

  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นายธีร์ดนัย ชาวป่า

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • นางรวงทอง รักงาม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

0.01s. 1.00MB