เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายพิน ไกรเกตุ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก

 • นางกุสุมพร จำปาเงิน

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก

 • นายวิเชียร เกิดปานทอง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก

 • นางปิ่นปินัทธิ์ เกิดฤทธิ์

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก0.01s. 0.50MB