เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายระเวง ปานทิพย์

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก

 • นางสาวสาลี่ โตบึงกอก

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก

 • นายพลตรี สุมาสา

  เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอกสมาชิกสภา

 • นายต้อน มาเขียว

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นางสาวรักษิณา สิงขำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายพงษ์ศักดิ์ หยวกยง

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นางสาวสาลี่ โตบึงกอก

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายสมร สมสร้าง

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายบรรพจน์ ชูเนตร

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายจำปี ขุนสุริยะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายทุย สระทองเทียน

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายสมบัติ มังสา

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นางสังวาน นาคบัว

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายธวัชชัย พ่วงรอด

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นางอัมไพร สาทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายหนูลิ้ม สีหานารถ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายเอนก มากคิด

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายประยุทธ สุพัฒผล

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นางสุพัตรา อยู่พ่วง

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายสาธิต เกิดแพร

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นางสุภาวรรณ์ กลึงเอี่ยม

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายระเวง ปานทิพย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นางคณภรณ์ นครจันทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นางชนาภัทร เรืองเที่ยง

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายเที่ยง สาลาด

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

0.01s. 0.50MB