เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“ เศรษฐกิจรุ่งเรือง เมืองเกษตรก้าวหน้า
เด่นการศึกษา ไม่ละวัฒนธรรม
เลิศล้ำด้านการพัฒนาคน ประชาชนมีความสุข ”พันธกิจ


1. ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขประจำตำบล ด้านการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
2. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย เป็นต้น
3. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาทุกระดับทั้งระบบและนอกระบบ ตั้งแต่ก่อนประถมศึกษา – อุดมศึกษาส่งเสริมกิจกรรมทาง
    ด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่น วันสำคัญทางศาสนา
4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ที่ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ ส่งเสริมกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน สนับสนุนการเล่นกีฬาของเยาวชน ให้เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่ด้อยโอกาส
5. คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
7. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อการอุปโภคและการบริโภค ระบบไฟฟ้าตามบ้านเรือน
    และไฟฟ้าสาธารณะ
8. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตร กลุ่มอาชีพและกิจการต่างๆ ภายในชุมชน
9. สนับสนุนและส่งเสริมสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
10. จัดทำแผนที่ภาษี
11. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามระบบธรรมมาภิบาล
12. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
13. การป้องกัน แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และการติดตาม ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

0.02s. 0.50MB