เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง แนวทางในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2562393 ต.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง แนวทางการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะระหว่างบุคคลภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก พ.ศ. 2562373 ต.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง นโยบายพัฒนาบุคลาการด้านคุณธรรม จริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก พ.ศ. 2562413 ต.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พ.ศ. 2562403 ต.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี พ.ศ. 2562433 ต.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น พ.ศ. 2562393 ต.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2562393 ต.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอกว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก พ.ศ. 2562383 ต.ค. 61
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2560-25643720 ก.ย. 60
ประกาศข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอกว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก พ.ศ. 25613620 ก.ย. 60
ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 25613520 ก.ย. 60
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น พ.ศ. 25613720 ก.ย. 60
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี พ.ศ. 25613820 ก.ย. 60
ประกาศนโยบายพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก พ.ศ. 25613920 ก.ย. 60
ประกาศแนวทางการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะระหว่างบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก พ.ศ. 25613520 ก.ย. 60
ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พ.ศ. 25613820 ก.ย. 60
ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB