เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในองค์กรอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรโดยลดใช้สารเคมี กิจกรรม “เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย สุขภาพดี สินค้าเป็นมาตรฐาน”อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.สายทุ่งทะเลแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตำบลท่าสะแก(หน้าหมวดการทาง) ประจำปี พ.ศ.2563อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
โครงการผู้สูงอายุชมรมบ้านดอนสุขภาพดี ปี 2563 กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดจันทร์”อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวัดจันทร์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนเลียบริมแม่น้ำน่าน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 3อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 1 หมู่ที่ 1อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดจันทร์จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ติดตามโครงการ เรื่องการคัดแยกขยะอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 (ครั้งที่ 1)อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่(ระดับปฐมวัย)อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๖๓อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
เกษตรกรรมพร้อมศึกษาแนวพระราชดำริ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “เกษตรทฤษฎีใหม่” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การตรวจสอบน้ำประปา ซ.บรมไตรโลกนาถ ๓๙ อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกเข้าพื้นที่แก้ปัญหาในเขตตำบลวัดจันทร์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนเลียบริมแม่น้ำน่าน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB