เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประชุมสภาท้องถิ่นสมัยแรกอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านนาม่วงอบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช หมู่ที่ 2 บ้านขอนสองสลึง ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลกอบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายไทยรักไทย หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์ อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดเนินโคกสูง หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริการส่วนตำบลวัดจันทร์ได้ทำการเปลี่ยนท่อและเปลี่ยนอุปกรณ์ประปา ตรงถนนหนองฝา หมู่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จึงขออภัยในความไม่สะดวกอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
องค์การบริการส่วนตำบลวัดจันทร์เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 4อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การประชุมคณะกรรมการตำบลวัดจันทร์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกปีงบประมาณ 2563อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.สายทุ่งทะเลแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์พร้อมสำนักงานชลประทานที่ 3 พิษณุโลกร่วมป้องกันเฝ้าระวังฝุ่นร้าย PM2.5 ภัยฝุ่นที่ส่งผลร้ายอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอกอบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2563อบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญนำพา พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโล จังหวัดพิษณุโลกอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเพชรภูตะวัน พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกได้ตรวจสอบหลักฐานแนวเขตอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ ใกล้ธรรมะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โครงการจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดอบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.75MB