หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.buengkok.go.th/org... https://www.buengkok.go.th/sta... https://www.buengkok.go.th/org...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.buengkok.go.th/boa... https://www.buengkok.go.th/sta...
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.buengkok.go.th/pro...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.buengkok.go.th/pro... แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.buengkok.go.th/con...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.buengkok.go.th/law... https://www.buengkok.go.th/law... 1.กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
2.ระเบียบกระทรวง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.buengkok.go.th/new...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.buengkok.go.th/web... https://docs.google.com/forms/... https://www.facebook.com/bueng... https://www.buengkok.go.th/hom...
o9 Social Network https://www.facebook.com/bueng... https://www.buengkok.go.th/hom...
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.buengkok.go.th/pro...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.buengkok.go.th/pro... รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.buengkok.go.th/pro... https://www.buengkok.go.th/pro... https://www.buengkok.go.th/pro... https://www.buengkok.go.th/pro... คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน ,พจนานุกรมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการท้องถิ่น,คู่มือปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน , คู่มือปฏิบัติงานสาธารณสุข
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.buengkok.go.th/pro... คู่มือการเสียภาษีป้ายขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.buengkok.go.th/pro... https://www.buengkok.go.th/pro... 1.คำนำ สารบัญ
2.ข้อมูล
o18 E-Service https://www.buengkok.go.th/pro... https://docs.google.com/forms/...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.buengkok.go.th/pro... แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.buengkok.go.th/egp... ประกาศจากระบบ e-gp
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.buengkok.go.th/new... รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.buengkok.go.th/pro... แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.buengkok.go.th/pro... https://www.buengkok.go.th/pro... - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.buengkok.go.th/pro... https://www.buengkok.go.th/new... - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล-ลูกจ้างประจำปี 2565
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.buengkok.go.th/pro... https://www.buengkok.go.th/pro... https://www.buengkok.go.th/pro... -การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-การฝึกอบรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
-รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.buengkok.go.th/pro...
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.buengkok.go.th/con...
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.buengkok.go.th/new... https://www.buengkok.go.th/new... 1.ลิ้งการประชาคม
2.การประชาสัมพันธ์เชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมประจำปี 2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.buengkok.go.th/pro...
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.buengkok.go.th/pro... https://www.buengkok.go.th/pro... 1.แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัล
2.กิจกรรมสร้างวัฒนธรรม No gilf Policy
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-255
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 491,470 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10