หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.buengkok.go.th/sta... รายละเอียดการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษาฯ และกองสาธารณสุข
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.buengkok.go.th/boa... https://www.buengkok.go.th/sta... รายละเอี่ยดแสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน ประกอบไปด้วย ชื่อ - นามสกุล , ตำแหน่ง , รูปถ่าย และเบอร์โทรศัพท์
o3 อำนาจหน้าที่ https://www.buengkok.go.th/hom... https://www.buengkok.go.th/pro... https://www.buengkok.go.th/pro...
o4 ข้อมูลการติดต่อ https://www.buengkok.go.th/con... รายละเอียดการแสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน เช่น ที่อยู่หน่วยงาน , หมายเลขโทรศัพท์ , อีเมลล์ และแผนที่ตั้ง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.buengkok.go.th/hom... https://www.buengkok.go.th/new... https://www.buengkok.go.th/new... รายละเอียดการแสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A https://www.buengkok.go.th/eSe... https://www.buengkok.go.th/web... แสดงระบบ Line Official และกระดานสนทนา ของ อบต.บึงกอก
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.buengkok.go.th/pro...
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.buengkok.go.th/pro... รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 1.https://www.buengkok.go.th/p... 2. https://www.buengkok.go.th/... 3. https://www.buengkok.go.th/... 4. https://www.buengkok.go.th/... 5.https://www.buengkok.go.th/p... 1.คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
2.คู่มือปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน
3.คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.คู่มือการปฏิบัติงานสาธารณสุข
5.คู่มือการปฏิบัติงานพจนานุกรมสมรรถนะในการปฏิบัติงานข้าราชการท้องถิ่น
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ https://www.buengkok.go.th/dnm... https://www.buengkok.go.th/dnm... https://www.buengkok.go.th/dnm... -การแจ้งขุดดิน
-การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
-การแจ้งถมดิน
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ https://www.buengkok.go.th/new... สถิติการให้บริการประชาชนของอบต.บึงกอก
ประจำปี2566
o13 E-Service https://www.buengkok.go.th/eSe... https://www.buengkok.go.th/hom... รายละเอียดการแสดงระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดบริการ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.buengkok.go.th/pro... รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.buengkok.go.th/egp... ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.buengkok.go.th/pro... สขร.เดือน ตุลาคม 2566
สขร.เดือน พฤศจิกายน 2566
สขร.เดือน ธันวาคม 2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.buengkok.go.th/pro... https://www.buengkok.go.th/pro... https://www.buengkok.go.th/new... https://www.buengkok.go.th/pro... - แผนดําเนินการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
- โครงการอบรมการส่งเสริมศักยภาพพนักงานออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2567
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.buengkok.go.th/pro... https://www.buengkok.go.th/pro... https://www.buengkok.go.th/new... https://www.buengkok.go.th/pro... https://www.buengkok.go.th/pro... https://www.buengkok.go.th/pro... - รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2566
- โครงการ ผลการดำเนินโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินงาน
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของพนักงาน ปี 2566
- ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.buengkok.go.th/pro... https://www.buengkok.go.th/pro... https://www.buengkok.go.th/pro... https://www.buengkok.go.th/pro... https://www.buengkok.go.th/pro... https://www.buengkok.go.th/pro... - ประกาศ  ประมวลจริยธรรมผู้บริหารส่วนท้องถิ่น
- ประกาศ  ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
- ประกาศ  ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.buengkok.go.th/pro... https://www.buengkok.go.th/pro... 1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
2.แนวปฏิบัติ Dos  Don ts เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.buengkok.go.th/hom... https://www.buengkok.go.th/pro... ลิ้ง1 หน้าโฮม
o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.buengkok.go.th/hom... https://www.buengkok.go.th/con...
o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตปละประพฤติมิชอบ https://www.buengkok.go.th/hom... https://www.buengkok.go.th/pro... https://www.buengkok.go.th/pro...
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.buengkok.go.th/hom... https://www.buengkok.go.th/pro... https://www.buengkok.go.th/pro... https://www.buengkok.go.th/pro... ลิ้ง 3 ประกาศภาษาไทย
ลิ้ง4 ประกาศภาษาอังกฤษ
o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.buengkok.go.th/hom... https://www.buengkok.go.th/pro... https://www.buengkok.go.th/pro... ลิ้ง1 หน้าโฮม
ลิ้ง 2 หน้ารวมข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันทุจริต
ลิ้ง 3 ข้อมูลรายงานผลตามนโยบาย No gift Policy
o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา https://www.buengkok.go.th/hom... https://www.buengkok.go.th/pro... https://www.buengkok.go.th/pro...
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-257
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 1,432,191 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10