หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การสนับสนุนงบประมาณ โครงการเพิ่มการลงทุนในเด็กปฐมวัย 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 จังหวัด ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 (เดือนก.ค.-ก.ย.66) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/10826 ลว 14 ก.ย. 66 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 47 
การใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ พล 0023.3/ว 10804 ลว 14 ก.ย. 66 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 53 
แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลส่งโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิพลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่ พล 0023.2/ว 4823 ลว 14 ก.ย. 66 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 120 
แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ระหว่างรอคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4820 ลว 14 ก.ย. 66 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 109 
การทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4830 ลว 14 ก.ย. 66 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 448 
ขอประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอการถ่ายทอดสดย้อนหลังการสัมมนาฯ ที่ พล 0023.5/ว 659 ลว. 12 ก.ย. 66 [ 13 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 75 
แจ้งเทศบาลส่งโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิพลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่ พล 0023.2/ว 4807 ลว 13 ก.ย. 66 [ 13 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 128 
นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดนำ้เสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2 (วันที่ 1 ก.ค.2566 - 31 ธ.ค. 2566) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 4782 ลว.12 ก.ย.2566 [ 13 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 135 
กวดขันดูแลการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารของรัฐ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่ พล 0023.4/ว 658 ลว. 12 ก.ย. 66 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 121 
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ พล 0023.3/ว 657 ลว 12 ก.ย. 66 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 209 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/10737 ลว. 12 กันยายน 2566 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 79 
รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.1/ว4781 ลว.12 กันยายน 2566 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 61 
ขอให้ติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนสำหรับช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ที่ พล 0023.3/ว 4731 ลว 11 ก.ย. 66 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 122 
แจ้งผลการพิจารณาการดำเนินการข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4733 ลว 11 ก.ย. 66 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 98 
การปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4736 ลว 11 ก.ย. 66 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 122 
ขอแจ้งข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในช่วงที่มีการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีโรคไข้เลือดออก พ.ศ.2566 ที่ พล 0023.6/ว 655 ลว 12 ก.ย. 66 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 143 
การรายงานผล อปท.ที่มีการขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 656 ลว 12 ก.ย. 66 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 327 
เเจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริส่วนตำบลมะต้อง ที่พล 75301/ว750 ลว 6 ก.ย. 66 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 66 
ขอรับการประเมินหรือขอรับการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ที่ พล 0023.2/ว 654 ลว 12 ก.ย. 66 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 82 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เเละส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ที่พล 4740 ลว 11 ก.ย. 66  [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 149 
ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ 7 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4737 ลว 11 ก.ย. 66 [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 101 
ขอเชิญรับโล่เกียรติคุณหน่วยงานที่เป็นต้นแบบในการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 4756 ลว 11 ก.ย. 66 [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 71 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพมุ่งสู่เป้าหมายจังหวัดพิษณุโลก เมืองใช้ประโยชน์จากขยะฯ ภายใต้โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับประเทศ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 4755 ลว 11 ก.ย. 66 [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 95 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4741 ลว. 11 กันยายน 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 123 
การโนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2566 เงิยอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4742 ลว.11 กันยายน 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 80 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ ที่ พล 0023.6/ว 4729 ลว 11 ก.ย. 66 [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 94 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4743 ลว. 11 กันยายน 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 158 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2566) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4745 ลว. 11 กันยายน 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 162 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดฯ ที่ พล 0023.5/ว 647 ลว. 8 ก.ย. 66 [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 98 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2566 ที่ พล 0023.5/ว 646 ลว. 8 ก.ย.66 [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 103 
แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 25 ที่ พล 0023.3/ว 650 ลว. 8 ก.ย. 66 [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 95 
แจ้งผลการตรวจวัดมลพิษรถราชการของอปท.ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 (รอบที่ 1/2566) ที่ พล 0023.6/ว 648 ลว. 8 ก.ย. 66 [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 125 
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 444
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-257
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 916,596 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10