หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขยายระยะเวลาเปิดการโอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว730 ลว 18 ต.ค.66 [ 18 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 114 
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบฯ (ELE) ที่ พล 0023.4/ว 5410 ลว. 17 ต.ค. 66 [ 17 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 198 
การรายงานผลการเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว5409 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566 [ 17 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 393 
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2/2566 ที่ พล 0023.3/ว 5399 ลว 17 ต.ค.66 [ 17 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 198 
การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 5401 ลว 17 ต.ค. 66 [ 17 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 265 
เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงิน ก.ส.ท. เพื่อดำเนินการกิจการอื่น ที่ พล 0023.5/ว5370 ลว.16ต.ค.66 [ 17 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 76 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือน ส.ค.2566 ที่ พล 0023.5/ว 725 ลว.16ต.ค.66 [ 17 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 244 
แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน บัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 12397 ลว.16ต.ค.66 [ 17 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 319 
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ พล 0023.3/ว5386 ลว 17 ต.ค. 66 [ 17 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 238 
การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5385 ลว 17 ต.ค. 66 [ 17 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 150 
ขอแจ้งมาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5373 ลว 16 ต.ค. 66 [ 17 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 128 
รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2566 [ 17 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 144 
สรุปข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2566 ที่ พล 0023.1/ว5373 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 209 
รายงานการสัมมนาทางวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น Local Education Forum 2023 ที่ พล 0023.3/ว 5363 ลว 16 ต.ค. 6 [ 16 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 101 
พิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการด้านทรัพยาน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5316 ลง 12 ต.ค. 66 [ 16 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 109 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5330 ลว. 12 ตุลาคม 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 328 
การจัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากรถ่ายโอนของ อปท. ไตรมาสที่ 2 ที่ พล 0023.2/ว 722 ลว 12 ต.ค. 66 [ 12 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 236 
การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ที่ พล 0023.3/ว 5329 ลว 12 ต.ค. 66 [ 12 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 230 
ขอส่งเอกสารการประชุมและสื่อการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติดชนิดใหม่ ที่ พล 0023.3/ว 5328 ลว 12 ต.ค.66 [ 12 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 192 
การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 5327 ลว 12 ต.ค. 66 [ 12 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 111 
การจัดทำหนังสือ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2566 ที่ พล 0023.3/ว 721 ลว 12 ต.ค. 66 [ 12 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 163 
กำชับการบูรณาการกิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ที่ พล 0023.3/ว 5315 ลว 12 ต.ค. 66 [ 12 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 137 
แผนการจัดประสบการณ์ การป้องกันการทุจริต ระดับปฐมวัย ที่ พล 0023.3/ว 5312 ลว 12 ต.ค. 66 [ 12 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 130 
การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว5325 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 169 
การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ด่วนที่สุด (อยู่ระหว่างการลงนาม) [ 12 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 262 
ขอแก้ไข Company Code ระบบชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 715 ลว 11 ต.ค. 66,ว711 ลว 6 ต.ค. 66 [ 11 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 163 
สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด ประจำปี 2566 ที่ พล 0023.3/ว 716 ลว 11 ต.ค. 66 [ 11 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 169 
การคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2566 ที่ พล 0023.3/ว 717 ลว 11 ต.ค. 66 [ 11 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 151 
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.6/ว 5275 ลง 11 ต.ค. 66 [ 11 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 155 
แจ้ง อบจ.พล. การดำเนินการถ่ายโอนบุคลากรสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/12210 ลว 11 ต.ค.66 [ 11 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 86 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2566) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5284 ลว 11 ต.ค. 66 [ 11 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 273 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2566) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5283 ลว 11 ต.ค. 66 [ 11 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 277 
 
<< หน้าแรก...     5      6      7      8     (9)     10      11      12      13     ....หน้าสุดท้าย >> 444
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-257
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 1,148,051 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10