หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5693 ลว. 2 พฤศจิกายน 2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 247 
การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ที่ พล 0023.6/ว 5686 ลว 2 พ.ย. 66 [ 2 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 200 
การสำรวจข้อมูลฝายแกนดินซีเมนต์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 5697 ลว 2 พ.ย. 66 [ 2 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 204 
ขอส่งลิงก์การประชุมหารือติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตตามแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/704 ลว 1 พ.ย. 66 [ 1 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 93 
ขอความอนุเคราะห์มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำแบบอัตโนมัติ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5673 ลว 1 พ.ย. 66 [ 1 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 103 
เงินจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2566 ที่พล 0023.5/ว 764 ลว. 1 พฤศจิกายน 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 279 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 9/2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5674 ลว. 1 พฤศจิกายน 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 285 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนสำหรับ ศพด. (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ) ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66) ที่ พล 0023.2/5658 ลว 1 พ.ย. 66 [ 1 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 222 
คำสั่งแต่งตั้งผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.2/ว 761 ลว 31 ต.ค. 66 [ 1 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 146 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.2/ว 5623 ลว 30 ต.ค. 66 [ 1 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 152 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.2/ว 5622 ลว 30 ต.ค. 66 [ 1 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 109 
ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขต ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 5671 ลว. 1 พ.ย. 66 [ 1 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 186 
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 1 - 5 ที่ พล 0023.3/ว 762 ลว 1 พ.ย. 66 [ 1 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 119 
ขอความอนุเคราะห์ส่งผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 760 ลว 1 พ.ย. 66 [ 1 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 180 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ พล 0023.5/13118 ลว. 31 ตุลาคม 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 63 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/13114 ลว. 31 ตุลาคม 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 73 
โอนเงินรางวัลจราจรให้กับ อปท. ประจำเดือนกันยายน 2566 ที่ พล 0023.5/ว 5652 ลว. 31 ตุลาคม 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 143 
ที่ พล 0023.5/ว5531 ลว.26ต.ค.2566 เรื่อ รายงานของผู้สอบบัญชีฯ ของกองทุนบำเหน็จบำนาญ ขรก.ส่วนท้องถิ่น ณ 30 ก.ย. 2565 [ 1 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 143 
มาตรการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว5646 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 158 
แนวทางการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีให้มีผลในวันครบวาะรการดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ พล 0023.4/ว 5645 ลว. 31 ต.ค. 66 [ 31 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 138 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว 759 ลว.31ต.ค.2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 136 
(ชุดที่ 5) มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ที่ พล 0023.2/ว 5596 ลว 30 ต.ค. 66 [ 31 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 437 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล (เพิ่มเติม) ที่ พล 0023.2/ว 5626 ลว 30 ต.ค. 66 [ 31 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 213 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว5593 ลว. 30 ต.ค. 66 [ 31 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 97 
ประกาศ ก.อบต.จ.พล. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.2/ว 5625 ลว 30 ต.ค. 66 [ 31 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 147 
การเร่งรัดให้ อปท. ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) พร้อมไฟล์ข้อมูล ที่ พล 0023.3/ว 758 ลว 31 ต.ค. 66 [ 31 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 129 
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปี 2567 (ต.ค. 66 - ก.ย. 67) ที่ พล 0023.2/ว 5624 ลว 30 ต.ค. 66 [ 31 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 123 
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ พล 0023.3/ว 757 ลว 31 ต.ค. 66 [ 31 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 157 
(ชุดที่ 6) ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก) ครั้งที่ 10/2566 ที่ พล 0023.2/ว 5618 ลว 30 ต.ค. 66 [ 31 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 641 
(ชุดที่ 5) ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก) ครั้งที่ 10/2566 ที่ พล 0023.2/ว 5618 ลว 30 ต.ค. 66 [ 31 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 412 
(ชุดที่ 4) ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก) ครั้งที่ 10/2566 ที่ พล 0023.2/ว 5618 ลว 30 ต.ค. 66 [ 31 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 385 
(ชุดที่ 3) ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก) ครั้งที่ 10/2566 ที่ พล 0023.2/ว 5618 ลว 30 ต.ค. 66 [ 31 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 332 
 
<< หน้าแรก...     3      4      5      6     (7)     8      9      10      11     ....หน้าสุดท้าย >> 444
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-257
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 1,158,347 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10