หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาท้องถื่น ที่ พล 0037.3/ว 4826 ลว. 16 ส.ค. 55 [ 16 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 629 
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาล ใน ก.ท. และผู้แทน ปลัด อบต. ใน ก.อบต. ฯ ที่ พล 0037.3/ว 4821 ลว. 15 ส.ค. 55 [ 16 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 684 
ตัวอย่างรูปแบบการนำเสนอผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองระดับ7 ลว 15 ส.ค. 55 [ 15 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 2824 
เรื่อง ส่งเรื่องขอเบิกเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 15 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 706 
มาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหาไอซ์ ที่ พล 0037.3/ว 4819 ลว. 15 ส.ค. 55 [ 15 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 653 
การบริหารโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที พล 0037.3/ว 1339 ลว. 15 ส.ค. 55 [ 15 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 582 
แบบรายงานแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนโครงการตรวจรับรองมาตรฐานฯ  [ 14 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 1250 
การจัดการประชุมบ้าน วัด โรงเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพโครงการโรงเรียนดีฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 337 ลว. 14 ส.ค. 55 [ 14 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 770 
ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและตรวจสอบกาจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559)ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0037.2/ว 336 ลว. 14 ส.ค. 55 [ 14 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 836 
เรื่อง ขอเชิญ จนท. ผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเข่าร่วมประชุม ที่ พล 0037.5/ว335 ลว. 14 ส.ค. 55  [ 14 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 839 
เรื่อง เห็นชอบให้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ พนง.เทศบาล ที่พล0037.2/ว4589 ลว. 6 ส.ค. 55 [ 14 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 1114 
การบริหารโครงการป้องกันและแก้ไขปํญหายาเสพติด ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว4754 ลว 14 สิงหาคม 2555 [ 14 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 751 
การบริหารโครงการป้องกันและแก้ไขปํญหายาเสพติด ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว4752 ลว 14 สิงหาคม 2555 [ 14 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 662 
เรื่อง สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกได้โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่อปท. งวดที่ 4 ที่พล0037.5/ว327 ลว. 9 ส.ค. 55 [ 14 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 1372 
ขอเชิญเข้ารับการอบารมโครงการนำร่องการจัดทำต้นแบบระบบข้อมูลสารสนเทศภูมืศาสตร์ ด่วนมาก ที่ พล 0037.3/ว 332 ลว. 10 ส.ค. 55 [ 10 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 745 
แจ้งจัดการประกวดเมืองเพื่อชิงรางวัล Guangzhou International Award for Urban Innovation 2012 ที่ พล 0037.3/ว 333 ลว. 10 ส.ค. 55 [ 10 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 764 
ตารางบัญชีขอความเห็นชอบแผนอัตรากำลังพนักงาน 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 (เทศบาล/อบต.) ที่จะเสนอเข้า ก. [ 10 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 1593 
การปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในระบบสารสนเทศฯ ที่ พล 0037.3/ว 4732 ลว. 10 ส.ค. 55 [ 10 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 1014 
การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันใน ตน. ครู ผดด ศพด.ของ อปท. ที่ พล 0037.3/ ว 4731 ลว. 10 ส.ค. 55 [ 10 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 798 
เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบาย/ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ที่พล.0037.3/ว329 ลว. 9 สค. 55 [ 9 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 822 
เรื่อง แจ้งการจัดสรรค์งบประมาณปี2555 แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่พล. 0037.5/ว328 ลว. 9 ส.ค. 55 [ 9 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 903 
เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลและระบบรวบรวมลิงค์ช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ พล 0037.3/ว 326 ลว. 7 ส.ค 55 [ 9 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 677 
เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะปีงปม. 55 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้ อปท. งวดที่ 4 ที่ พล 0037.5/ว 4682 ลว. 9 ส.ค.55 [ 9 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 1194 
เร่งรัดรายงงานผลการดำเนินการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.2 ฯ ที่ พล 0037.3/ว 4687 9 ส.ค. 55 [ 9 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 731 
รายงานผลการรายงานแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน (Core team) ด่วนที่สุด ที่พล 0037.3/ว325 ลว 8 สิงหาคม 2555 [ 9 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 1337 
เรื่อง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2555 โอนผ่านธนาคารกรุงไทย ที่ พล0037.5/ว 324 ลว.8 ส.ค. 55 [ 8 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 1505 
แจ้งกำหนดจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ พล 0037.3/ว 322 ลว. 6 ส.ค. 55 [ 7 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 673 
ประชาสัมพันธ์โครงการนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ ที่ พล 0037.3/ ว 4551 ลว. 1 ส.ค. 55 [ 6 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 756 
การบิรหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 1 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 1241 
การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารการศึกษา ของ อปท.ฯ ที่ พล 0037.3/ ว 4540 ลว. 1 ส.ค. 55 [ 1 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 614 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและตรวจสอบการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559) ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ลว. 1 ส.ค. 55 [ 1 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 1568 
ขอความร่วมมือ อปท. พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ "หนึ่งใจ...ติวให้น้อง" ที่ พล 0037.3/ ว 319 ลว. 1 ส.ค. 55 [ 1 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 962 
 
<< หน้าแรก...     439      440      441      442     (443)     444   
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-257
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 1,147,881 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10