หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การเลือกกรรมการผู้แทน อบต. ในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. [ 15 ต.ค. 2555 ]    อ่าน 685 
โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ. 2556 ที่ พล 0037.3/ว 6051 ลว. 15 ต.ค. 55 [ 15 ต.ค. 2555 ]    อ่าน 1066 
ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ที่ พล 0037.5/ว 435 ลว. 12 ต.ค. 55 [ 12 ต.ค. 2555 ]    อ่าน 1086 
แบบประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ ที่ พล 0037.2/6026 ลว 12 ต.ค.55 [ 12 ต.ค. 2555 ]    อ่าน 3356 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากกรมชลประทาน วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 37 ลว. 11 ต.ค. 55 [ 11 ต.ค. 2555 ]    อ่าน 693 
ขอหารือการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร ที่ พล 0037.3/ว 6014 ลว. 11 ต.ค. 55 [ 11 ต.ค. 2555 ]    อ่าน 791 
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ "เรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน" ที่ พล 0037.3/ว 432 ลว. 10 ต.ค. 55 [ 10 ต.ค. 2555 ]    อ่าน 880 
ซักซ้อมวิธีการจ่ายเงินผ่านธนาคารของ อปท. ที่ พล 0037.3/ว 5954 ลว. 9 ต.ค. 55 [ 10 ต.ค. 2555 ]    อ่าน 3501 
สำรวจข้อมูลการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.2/ว5961 ลว 9 ตุลาคม 2555 [ 9 ต.ค. 2555 ]    อ่าน 2747 
การประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการ/พนง.ส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนง.ส่วนท้องถิ่น(ก.จังหวัด) กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.2/ว5962 ลว 9 ตุลาคม 2555 [ 9 ต.ค. 2555 ]    อ่าน 915 
แจ้งปรับปรุงข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0037.3/ว 428 ลว. 9 ต.ค. 55 [ 9 ต.ค. 2555 ]    อ่าน 719 
ที่ พล 0037.3/ว 5958 ลว. 9 ก.ย. 55 เรื่อง แจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่นรอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน [ 9 ต.ค. 2555 ]    อ่าน 659 
ที่ พล 0037.3/ว 5956 ลว. 9 ต.ค. 55 เรื่อง แจ้งการจัดสรร งปม. และแนวทางการใช้ งปม. รายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ. 2556 ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้่สูงอายุฯ 0 [ 9 ต.ค. 2555 ]    อ่าน 1102 
ที่ พล 0037.3/ว 427 เรื่อง ขอส่งประกาศ พม. ลว. 9 ต.ค. 55 [ 9 ต.ค. 2555 ]    อ่าน 731 
ที่ พล 0037.3/ว 5960 เรือ่ง การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท. ลว. 9 ต.ค. 55 [ 9 ต.ค. 2555 ]    อ่าน 695 
ที่ พล 0037.3/ว 5951 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร งปม. ฯ ลว. 9 ต.ค. 55  [ 9 ต.ค. 2555 ]    อ่าน 748 
ที่ พล 0037.3/ว 427 เรื่อง ขอส่งประกาศ พม. ลว. 9 ต.ค. 55 [ 9 ต.ค. 2555 ]    อ่าน 517 
ที่ พล 0037.3/ว 5952 เรือ่ง การเลือกกรรมการผู้่แทน อบต. ในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ลว. 9 ต.ค. 55 [ 9 ต.ค. 2555 ]    อ่าน 588 
ที่ พล 0037.3/ว 5957 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ ลว. 9 ต.ค. 55 [ 9 ต.ค. 2555 ]    อ่าน 688 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่งวดที่ 3/2555 ที่ พล 0037.5/ว425 ลว 5 ตุลาคม 2555 [ 8 ต.ค. 2555 ]    อ่าน 879 
แจ้งประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนบริหารองค์การบริการส่วนตำบลในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 36 ลว. 5 ต.ค. 55 [ 5 ต.ค. 2555 ]    อ่าน 645 
ฝึกอบรม ประจำปี 2555-2556 ให้แก่สมาชิก CEOฯ ที่ พล 0037.3/ ว420 ลว. 3 ต.ค. 55 [ 3 ต.ค. 2555 ]    อ่าน 691 
ขอเชิญประชุม ที่ พล 0037.3/ว 419 ลว. 3 ต.ค. 55 [ 3 ต.ค. 2555 ]    อ่าน 732 
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศพด.ของ อปท. ฯ ที่ พล 0037.3/ว 5773 ลว. 28 ก.ย. 55 [ 3 ต.ค. 2555 ]    อ่าน 1199 
โครงการอบรมครู ผดด บรรจุแต่งตั้งใหม่ ฯ ที่ พล 0037.3/ว 5765 ลว. 28 ก.ย. 55 [ 3 ต.ค. 2555 ]    อ่าน 1328 
ส่งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ที่ พล 0037.3/ว 418 ลว. 2 ต.ค. 55 [ 2 ต.ค. 2555 ]    อ่าน 2175 
การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน กันยายน 2555 ที่ พล 0037.5/ว 417 ลว. 2 ต.ค. 55 [ 2 ต.ค. 2555 ]    อ่าน 1206 
เรื่อง การรวบรวมแนวทางการตอบข้อหารือ กรณีการจ่ายโบนัส 1 ตุลาคม 2555 [ 1 ต.ค. 2555 ]    อ่าน 8891 
การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ที่ พล 0037.2/ว5772 ลว 28 กันยายน 2555 [ 1 ต.ค. 2555 ]    อ่าน 1841 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ พล 0037.5/ว413 ลว 27 กันยายน 2555 [ 28 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 1018 
การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ พล 0037.3/ว 5739 ลว. 27 ก.ย. 55 [ 27 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 960 
แจ้งการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ (e-plan) ที่ พล 0037.3/ว 411 ลว. 25 ก.ย. 55 [ 25 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 911 
 
<< หน้าแรก...     436      437      438      439     (440)     441      442      443      444   
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-257
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 1,148,033 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10