หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการคุ้มครองเด็กระดับตำบล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 079 ลว 19 ม.ค.66 [ 19 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 64 
การบันทึกข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.2/ว 350 ลว 18 ม.ค. 66 [ 18 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 164 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ที่ พล 0023.2/ว 352 ลว 18 ม.ค. 66  [ 18 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 179 
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.6/ว 075 ลว 18 ม.ค. 66 [ 18 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 121 
การสำรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ไม่สามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้าม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 074 ลว 18 ม.ค. 66 [ 18 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 183 
โอนเงินรางวัลจราจรให้กับ อปท. เดือน ธ.ค.65 ที่ พล 0023.5/ว 344 ลว.18 ม.ค. 66 [ 18 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 140 
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 345 ลว 18 ม.ค. 65 [ 18 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 44 
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานด้านการควบคุมการขอทาน ประจำปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการฯ ที่ พล 0023.3/ว 073 ลว 17 ม.ค. 66 [ 17 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 127 
การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) ที่ พล 0023.3/ว 071 ลว 17 ม.ค. 66 [ 17 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 94 
สำรวจรายชื่อนักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับหมวกนิรภัย ของสำนักงาน คปภ.จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 072 ลว 17 ม.ค. 66 [ 17 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 126 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 304 ลว 17 ม.ค.66 [ 17 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 88 
การรายงานข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนกรณีครัวเรือนในชุมชนเมืองหรือไม่มีพื้นที่ดำเนินการ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 306 ลว 17 ม.ค. 66 [ 17 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 129 
การประชาสัมพันธ์สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม Workshop กระทรวงมหาดไทยกับองค์การสหประชาชาติ ที่ พล 0023.3/ว 308 ลว 17 ม.ค. 66 [ 17 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 111 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ พล 0023.6/ว 061 ลว 16 ม.ค. 66 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 132 
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมดำเนินงานสู่เมืองสุขภาพที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ พล 0023.6/ว 059 ลว 16 ม.ค. 66 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 48 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-learning หลักสูตรโรคติดต่อและโรคโควิด 19 กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ที่ พล 0023.6/066 ลว 16 ม.ค. 66 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 102 
นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 291 ลว 16 ม.ค. 66 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 114 
ขอความร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็ก ระบบ LEC แล้วดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ที่ พล 0023.3/060 ลว 16 ม.ค. 66 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 105 
โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ที่ พล 0023.5/ว 065 ลว. 16 ม.ค. 66 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 115 
การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางฯ ที่ พล 0023.5/ว 064 ลว. 16 ม.ค. 66 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 101 
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการฯ ที่ พล 0023.5/ว 063 ลว. 16 ม.ค. 66 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 99 
ติดตามความคืบหน้าการจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 62 ลว. 16 ม.ค. 66 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 131 
ประชาสัมพันธ์แนวคิดการจัดงาน (วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน) และแนวคิด (สร้างวิถีครู) ด้วยงานเลี้ยงวันครู ปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 057 ลว 16 ม.ค. 66 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 101 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 058 ลว 16 ม.ค. 66 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 108 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาส 2 (เดือน ม.ค.-มี.ค. 2566) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 260 ลว.13 ม.ค. 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 308 
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 261 ลว 13 ม.ค. 66 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 88 
เเจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนทางหอกระจายข่าวเสียงตามสายหรือวิทยุชุมชนเเล้วเเต่กรณี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/56 ลว 13 มค 66 [ 13 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 92 
การฝึกอบรมโครงการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 55 ลว 13 มกราคม 2566  [ 13 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 122 
ประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว212 ลว 12 ม.ค. 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 93 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม2566) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว213 ลว 12 ม.ค.66  [ 12 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 184 
เรื่อง การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ พล 0023.4/ว 211 ลว 12 มค 66  [ 12 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 304 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ พล 0023.2/ว 045 ลว 12 ม.ค. 66 [ 12 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 163 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 416
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-255
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 491,399 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10