หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การสำรวจและปรับปรุงข้อมูลประปาหมู่บ้านในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ระบบใหม่) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 535 ลว 27 ม.ค. 66 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 85 
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ พล 0023.3/ว 530 ลว 27 ม.ค. 66 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 104 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิแต่ยังไม่ได้ รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 532 ลว 27 ม.ค. 66 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 99 
แจ้ง ทน.พล และอ.เมือง การคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการระดับเขตสุขภาพ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 086 ลง 26 ม.ค. 66 [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 41 
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 26-28 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 087 ลว 26 ม.ค. 66 [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 73 
การประชุมชี้แจงระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน Traffy Fondue เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาของประชาชนในพื้นที่ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 508 ลว 25 ม.ค. 66 [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 90 
การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่ พล 0023.5/ว 460 ลว 23 ม.ค. 66 [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 133 
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ที่ พล 0023.3/ว 485 ลว 24 ม.ค. 66 [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 89 
การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นตำเเหน่งด้วยเหตุสูงอายุ ที่ พล 0023.1/ว482 ลว 24 มค 66  [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 83 
การเสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 478 ลว 24 ม.ค. 66 [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 128 
เเจ้งกำหนดมาตรการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนเเละข้อกำหนดจริยธรรม ที่ พล 0017.5/ว905 ลว 23 มค 66 [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 110 
การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 457 ลว 23 ม.ค. 66 [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 148 
การปรับปรุงเมนูการใช้งานและประเภทสิ่งปลูกสร้างระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ที่ พล 0023.3/ว 459 ลว 23 ม.ค. 66 [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 136 
การสร้างการรับรู้ให้ประชาชน/หอกระจายข่าว ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว444 ลงวันที่ 23 มกราคม 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 145 
โอนเงินรายได้ภาษีสุรา ที่ พล 0023.5/ว 081 ลว 20 ม.ค. 66 [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 263 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 385 ลว 19 ม.ค. 66 [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 247 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/886 ลว 20 ม.ค. 66  [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 77 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ พล 0023.3/ว 083 ลว 20 ม.ค.66 [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 129 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 ที่ พล 0023.2/ว 076 ลว 18 ม.ค. 66  [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 71 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้าง) ไตรมาสที่ 2 ) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว 077 ลว 18 ม.ค. 66  [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 106 
แก้ไขกำหนดการลงพื้นที่ การประชุม ITA 2566 ด่วรที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 389 ลว 19 มกราคม 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 119 
การบันทึกข้อมูลการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน และรายงานข้อมูลกรณีครัวเรือนในชุมชนฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 080 ลว 20 ม.ค. 66 [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 126 
การติดตามการพัฒนาช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมตามพระราชกฤษฎีาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 ด่วนทีสุด ที่ พล 0023.3/ว 395 ลว 19 ม.ค. 66 [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 171 
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 392 ลว 19 ม.ค. 66  [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 56 
ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 393 ลว 19 ม.ค. 66 [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 172 
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 394 ลว 19 ม.ค. 66 [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 41 
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 391 ลว 19 ม.ค. 66 [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 101 
รายงานผลการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 382 ลว 19 ม.ค.66 [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 97 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกาาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม2566) ที่ พล 0023.5/ว 347 ลว 18 ม.ค.66 [ 19 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 86 
หารือกรณีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผููบริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 366 ลว. 19 ม.ค. 66 [ 19 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 120 
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 และขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 369 ลว 19 ม.ค. 66 [ 19 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 57 
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.พิษณุโลก แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ พล 0023.2/ว 321 ลว 17 ม.ค. 66  [ 19 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 93 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 416
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-255
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 491,190 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10