หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้ง อบจ.พิษณุโลก แนวทางปฏิบัติเกี่สยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างประเภทอื่นที่ถ่ายโอนตามภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/19979 ลว. 14 พ.ย. 65 [ 15 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 55 
แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลาง โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7352 ลว. 14 พ.ย. 65 [ 15 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 156 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/19984 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 54 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาส ที่ 1 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7354 ลว.14 พ.ย. 2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 59 
(ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.3/ว 7335 ลว. 14 พ.ย. 65 [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 81 
ซักซ้อมตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดที่ 3.3 จำนวน อปท. ที่สนับสนุนหรือจัดให้มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว ที่ พล 0023.6/ว 7350 ลว. 14 พ.ย. 65 [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 191 
การดำเนินมาตรการเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนสุด ที่ พล 0023.3/ว 7349 ลว. 14 พ.ย. 65 [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 44 
การดำเนินงานโครงการนวัตกรรม (ตำบลร่มเย็น) องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7351 ลว. 14 พ.ย. 65 [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 103 
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาและแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด ที่ 0023.1/ว7348 ลงวันที่ 14 พ.ย. 2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 71 
แจ้ง อ.เนินมะปราง ขอใช้พื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/19969 ลว. 14 พ.ย. 65 [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 35 
การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ที่ พล 0023.3/ว 7345 ลว. 14 พ.ย. 65 [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 79 
แจ้ง อบจ.พิษณุโลก ประกาศรายชื่อบุคลากรที่สมัครใจช่วยราชการ ถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ ปีงบประมาณ พศ. 2567 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/19944 ลว. 14 พ.ย. 65 [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 41 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ที่ พล 0023.3/ว 7344 ลว. 14 พ.ย. 65 [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 92 
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) ที่ พล 0023.6/ว 7342 ลว.ท 14 พ.ย. 65 [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 89 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 ที่ พล 0023.3/ว 7343 ลว. 14 พ.ย. 65 [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 96 
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ตามแบบ 1 และแบบ 2 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/700 ลว. 11 พ.ย.65 [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 128 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 7311 ลว. 11 พ.ย. 65 [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 132 
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7314 ลว. 11 พ.ย. 65 [ 11 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 173 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ก.ค.-ธ.ค.65) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7264 ลว. 10 พ.ย. 65 [ 11 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 89 
หารือการดำเนินการอนุญาต/เพิกถอนใบประกาศประกอบกิจการหอพักเอกชน ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ที่ พล 0023.4/ว 7287 ลว. 11 พ.ย. 645 [ 11 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 100 
หารือการจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พล 0023.4/ 7288 ลว. 11 พ.ย. 65 [ 11 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 136 
แจ้งว่า ได้ประกาศใช้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ พล 0023.2/ว692 ลว. 8 พ.ย. 65 [ 11 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 125 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ พล 0023.2/ว 7229 ลว 9 พ.ย. 65  [ 11 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 214 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลโครงการวิจัย ที่ พล 0023.3/ว 7283 ลว 10 พ.ย.65 [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 139 
สำรวจการใช้งานระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) ที่ พล 0023.3/ว 7282 ลว 10 พ.ย.65 [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 121 
แจ้ง อบจ.พล. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O - NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/19823 ลว 10 พ.ย.65 [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 23 
ระเบียบบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใ้ช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7270 ลว. 10 พ.ย.65 [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 159 
การสนับสนุนงบประมาณ โครงการเพิ่มการลงทุนในเด็กปฐมวัย 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 จังหวัด ที่ พล 0023.3/19816 ลว 10 พ.ย.65 [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 51 
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ที่ พล 0023.5/ว 697 ลว 10 พ.ย.65 [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 47 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7260 ลว 10 พ.ย.65 [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 190 
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2564 - 2570 ที่ พล 0023.3/ว 7273 ลว 10 พ.ย. 65 [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 229 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการขยายผลระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองฯ ที่ พล 0023.3/ว 7263 ลว 10 พ.ย.65 [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 93 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 416
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-255
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 267,452 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10