หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4080 ลว 21 มิ.ย.65 [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 52 
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4081 ลว 21 มิ.ย.6 [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 161 
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ที่ พล 0023.2/ว 4079 ลว 21 มิ.ย. 65 [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 165 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท. ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว398 ลว 20 มิ.ย.65 [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 106 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 396 ลว 20 มิ.ย.65 [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 37 
การจัดฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4052 ลว 20 มิ.ย. 65 [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 75 
ขอความร่วมมือประสานแจ้งการสนับสนุนนโยบายทศวรรษมาตรการการชะลอไตเสื่อมเพื่อลดผู้ป่วยโรคไตรายใหม่ ที่ พล 0023.3/ว 4048 ลว 20 มิ.ย.65 [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 73 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.3/ว 4049 ลว 20 มิ.ย.65 [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 128 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชินชวนเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ และร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประเทศ ที่ พล 0023.3/ว 4050 ลว 20 มิ.ย. 65 [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 83 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ที่ พล 0023.3/ว 4051 ลว 20 มิ.ย.65 [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 47 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปี 2565 ที่ พล 0023.3/ว 4053 ลว 20 มิ.ย.6 [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 97 
การประกวดบทเรียนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการเรียนรู้ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (School lunch Digital Learning : SLDL) ที่ พล 0023.3/ว 4054 ลว 20 มิ.ย. 65 [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 43 
การดำเนินการและการใช้จ่าย งปม. ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ พล 0023.1/ว 4044 ลว 20 มิ.ย.65 [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 117 
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิมเติม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4039 ลว. 20 มิ.ย. 65 [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 136 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเสริมประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4037 ลว. 20 มิ.ย. 65 [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 75 
หลักเกณฑ์การขอเปลี่่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่น ฯ ที่ พล 0023.4/ว 3985 ลว. 16 มิ.ย. 65 [ 17 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 98 
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว 4028 ลว 17 มิ.ย. 65 [ 17 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 123 
ระเบียบคณะกรรมการผังเมือง ว่าด้วยการจัดทำรายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวม พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.3/ว 394 ลว. 17 มิ.ย. 65 [ 17 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 90 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้องกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.3/ว 395 ลว. 17 มิ.ย. 65 [ 17 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 118 
การดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาด้านการจัดการสาธารณภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.3/ว 4012 ลว 17 มิ.ย.65 [ 17 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 76 
แจ้งบัญชีผู้ใช้งาน (User) ของระบบ Thai Water Plan เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3995 ลว 16 มิ.ย. 65 [ 16 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 123 
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ที่ พล 0023.2/ว 3996 ลว 16 มิ.ย. 65 [ 16 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 136 
แจ้ง อ.บางระกำ และอ.พรหมพิราม โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.) ที่ พล 0023.3/393 ลว 16 มิ.ย. 65 [ 16 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 52 
แจ้ง อ.เมือง โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.) ที่ พล 0023.3/371 ลว 16 มิ.ย. 65 [ 16 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 31 
แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 2564 มีผลใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ พล 0023.3/ว 3984 ลว 16 มิ.ย.65 [ 16 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 76 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3983 ลว 16 มิ.ย.65 [ 16 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 52 
การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.1/ว. 3972 ลว. 16 มิ.ย. 65 ด่วนมาก [ 16 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 105 
โครงการฝึกอบรมการดำเนินงานของสถานศึกษา สังกัด อปท. ประจำปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3979 ลว 16 มิ.ย.65 [ 16 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 57 
การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญํติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.4/ว 3900 ลว 13 มิ.ย. 65 [ 16 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 85 
การลงโทษข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ที่ พล 0023.2/ว 3948 ลว 15 มิ.ย. 65 [ 16 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 114 
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฯ ที่ พล 0023.5/ว 3949 ลว. 15 มิ.ย. 65  [ 15 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 183 
การเฝ้าระวังเหตุการณ์น้ำท่วมสถานที่กำจัดชยะมูลฝอย ที่ พล 0023.3/ว 3951 ลว 15 มิ.ย. 65 [ 15 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 57 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 390
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-255
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 65,290 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10