หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ลว. 18 พ.ย. 2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 86 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ (CCTV ) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 20223 ลว 18 พ.ย. 65 [ 21 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 79 
แจ้งผลการติดตามการเตรียมความพร้อมในท้องถิ่นที่ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 717 ลว. 18 พ.ย. 65 [ 18 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 143 
แจ้งประชาสัมพันธ์ระบบการทดสอบออนไลน์ ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ ที่ พล 0023.3/ว 7463 ลว. 18 พ.ย. 65 [ 18 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 38 
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาเสพติด ที่ พล 0023.3/ว7466 ลว. 18 พ.ย.65 [ 18 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 91 
แจ้ง อบจ.พิษณุโลก ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ที่ พล 0023.3/20225 ลว. 18 พ.ย. 65 [ 18 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 45 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนตุลาคม ที่ พล 0023.5/ว 7453 ลว 18 พ.ย.65 [ 18 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 186 
การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ ที่ พล 0023.5/716 ลว. 18 พ.ย. 65 [ 18 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 110 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ที่ พล 0023.5/ว 715 ลว 18 พ.ย.65 [ 18 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 71 
การใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ที่ พล 0023.5/714 ลว. 18 พ.ย. 65 [ 18 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 102 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2565 ที่ พล 0023.5/ว 713 ลว. 18 พ.ย. 65 [ 18 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 75 
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 พล0023.1/ว7448 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 [ 18 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 68 
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 พล0023.1/ว7446 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 [ 18 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 134 
ขอส่งคู่มือบำรุงทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.6/ว 7447 ลว. 18 พ.ย. 65 [ 18 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 78 
การคาดการณ์ช่วงเวลาที่สถานการณ์น้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 7445 ลว.18 พ.ย. 65 [ 18 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 82 
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.3/ว 7450 ลว. 18 พ.ย. 65 [ 18 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 99 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว 7442 ลว. 18 พ.ย. 2565 [ 18 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 148 
รายงานผลการสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พล 0023.1/ว712 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 [ 18 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 73 
ขอแก้ไขถ้อยคำในหนังสือ เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.4/ว 711 ลว. 17 พ.ย. 65 [ 17 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 122 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) และชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพภายใต้กิจกรรม (สาสุข อุ่นใจ คนไทย รอบรู้ 2566) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 710 ลว. 17 พ.ย. 65 [ 17 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 103 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7419 ลว. 17 พ.ย. 65 [ 17 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 132 
รายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 7416 ลว. 17 พ.ย. 65 [ 17 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 130 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำฯ ด่วน ที่ พล 0023.2/ว 7418 ลว 17 พ.ย. 65  [ 17 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 274 
แจ้งสรุปผลการประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 708 ลว. 17 พ.ย. 65 [ 17 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 116 
แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 7405 ลว. 16 พ.ย. 65 [ 16 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 103 
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566 ที่ พล 0023.4/ว 7372 ลว. 15 พ.ย. 65 [ 16 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 125 
แจ้ง ทม.อรัญญิก การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ อปท. ใช้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 662 ลว. 16 พ.ย. 65 [ 16 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 54 
แจ้ง 9 อำเภอ การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ อปท. ใช้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 707 ลว. 16 พ.ย. 65 [ 16 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 120 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้เท่าทันและป้องกันยาเสพติดด้วยการพัฒนาทักษะสมองฯ ประจำปี 2566 ที่ พล 0023.3/ว 7391 ลว. 15 พ.ย. 65 [ 16 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 118 
ขอความร่วมมือสำรวจผู้สูงอายุ 100 ปี เพื่อมอบโล่จากสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ที่ พล 0023.3/ว 706 ลว. 15 พ.ย. 65 [ 15 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 106 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.65) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7356 ลว.14 พ.ย. 65 [ 15 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 226 
ชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม KidDiary ที่ พล 0023.3/ว 7355 ลว. 14 พ.ย. 65 [ 15 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 80 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 416
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-255
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 267,582 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10