หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน เม.ย. 2565 ที่ พล 0023.5/ว 512 ลว.29 มิ.ย. 65 [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 16 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน พ.ค. 2565 ที่ พล 0023.5/ว 511 ลว.29 มิ.ย. 65 [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
แนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง ที่ พล 0023.5/ว 410 ลว.29 มิ.ย. 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 19 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ที่ พล 0023.3/ว 4216 ลว 28 มิ.ย.65 [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 58 
ประชาสัมพันธ์โครงการงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 409 ลว 28 มิ.ย.65 [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 33 
แจ้ง อบจ.พล. และ ทน.พล. โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 408 ลว 28 มิ.ย.65 [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue) ที่ พล 0023.3/ว 4225 ลว 28 มิ.ย. 65 [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 23 
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก ที่ พล 0023.3/ว 4224 ลว 28 มิ.ย.65 [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 32 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนพฤษภาคม ที่ พล 0023.5/ว 4210 ลว 28 มิ.ย.65 [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 86 
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หนังสือที่ พล.0023.1/ว.406 ลว 28 มิ.ย. 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 115 
ขอแจ้งนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม ที่ พล 0023.5/ว 405 ลว 28 มิถุนายน 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 116 
การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4209 ลว 28 มิ.ย.65 [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 42 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ พล 0023.5/10993 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 59 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/10991 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 34 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 5/2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4172 ลว 24 มิถุนายน 65 [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 101 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (NRCT Open House 2022 และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ พล 0023.3/ว 4205 ลว 28 มิ.ย.65 [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 45 
ขอเชิญส่งชื่อบุคคลที่มีผลงานการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2565 ที่ พล 0023.3/ว 404 ลว 27 มิ.ย.65 [ 27 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 76 
แจ้ง ทน.พล. การสำรวจข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้บริการห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/10974 ลว 24 มิ.ย.65 [ 27 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 35 
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ ที่ พล 0023.3/ว 4163 ลว 24 มิ.ย.65 [ 27 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 86 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรอง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อประสิทธิภาพฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4162 ลว 24 มิ.ย. 65 [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 68 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4161 ลว 24 มิ.ย. 65 [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 77 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว 403 ลว 24 มิ.ย. 65 [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 230 
การเปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณ ที่ พล 0023.3/ว 4155 ลว 23 มิ.ย.65 [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 102 
การเชื่อมสัญญาณรายการวิทยุ รายการ คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่อง กับรัฐมนตรี ที่ พล 0023.1/ 4130 ลว. 23 มิย. 65  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 71 
แจ้งว่า สนง.คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทำโครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ที่ พล 0023.2/ว402 ลว. 22 มิ.ย. 65 [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 72 
ชี้แจงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้มีสิทธิ โดยใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4127 ลว 23 มิ.ย.65 [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 83 
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.3/ว 4122 ลว 23 มิ.ย. 65 [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 100 
รายงานข้อมูลสรุปหลังปิดระบบการเข้าใช้งานบันทึกข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขและแมว โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4121 ลว 23 มิ.ย.65 [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 64 
ขอความร่วมมือ อปท. พิจารณาให้ความเห็นแบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พรบ.หอพัก พ.ศ. 2558 ที่ พล 0023.4/ว 397 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 76 
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4107 ลง 22 มิ.ย.65 [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 92 
ประชาสัมพันธ์ การขอรับเงินคืนจากกองทุน กบข.เสื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพผ่านระบบ Digital Pension หนังสือที่ มท ๐๘๐๒.๒/๑๗๙๑ ลว ๑๕ มิ.ย. ๖๕  [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 52 
ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนา MiT กุญแจสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ-บทบาทและความสำคัญ หนังสือที่ พล ๐๐๒๓.๑/ว.๔๐๐ ลว.๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 67 
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 390
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-255
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 65,304 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10