หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เพิ่มเติม) ที่ พล 0023.2/ว 600 ลว 16 ส.ค. 66 [ 16 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 122 
แก้ไขตัวชี้วัดระหว่างทาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4277 ลว 16 ส.ค. 66 [ 16 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 62 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการ พื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ในปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 4278 ลว 16 ส.ค. 66 [ 16 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 237 
แจ้ง ทน.พล. โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาแกนนำในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/9451 ลว 16 ส.ค. 66 [ 16 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 64 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum) ที่ พล 0023.3/ว 4273 ลว 16 ส.ค. 66 [ 16 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 114 
การจัดฝึกอบรมโครงการจัดอบรมเตรียมความพร้อมดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 4276 ลว 16 ส.ค. 66 [ 16 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 59 
ขอเชิญประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า เพื่อเตรียมพร้อมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 4272 ลว 16 ส.ค. 66 [ 16 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 70 
สรุปข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2566 ที่ พล 0023.1/ว4271 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 185 
แจ้ง อ.เนินมะปราง ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันประจำเดือน ส.ค. 66 อบต.บ้านน้อยซุ้มขิ้เหล็ก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/525 ลว 15 ส.ค. 66 [ 15 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 138 
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 598 ลว 15 ส.ค. 66 [ 15 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 144 
(ชุดที่ 3) ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก) ครั้งที่ 7/2566 ที่ พล 0023.2/ว 4212 ลว 10 ส.ค. 66 [ 15 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 471 
(ชุดที่ 2) ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก) ครั้งที่ 7/2566 ที่ พล 0023.2/ว 4212 ลว 10 ส.ค. 66 [ 15 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 376 
(ชุดที่ 1) ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก) ครั้งที่ 7/2566 ที่ พล 0023.2/ว 4212 ลว 10 ส.ค. 66 [ 15 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 369 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ปี 2566 ตามหนังสือจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว4249 ลว 15 ส.ค.66 [ 15 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 212 
เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯลฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4228 ลว 11 ส.ค. 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 188 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของรพ.และหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท. (เพิ่มเติม) ที่ พล 0023.5/ว 4234 ลว 11 ส.ค. 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 176 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่่มตามประมวลรัษฎากรให้ อปท. เดือนมิถุนายน 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/9327 ลว 10 ส.ค. 2566  [ 15 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 124 
การส่งแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กและโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่ พล 0023.3/ว 594 ลว 11 ส.ค.66 [ 11 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 179 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ที่ พล 0023.2/ว 4233 ลว 11 ส.ค. 66 [ 11 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 177 
โครงการสัมมนาทางวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น Local Education Forum 2023 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 596 ลว 11 ส.ค. 66 [ 11 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 87 
มหกรรมจัดความรู้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ( KM Festival 2023 ) ภายใต้กรอบ 5 ประเด็นยุธศาตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ พล 0023.1/ว593 ลว 11 ส.ค. 66 [ 11 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 248 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 592 ลว. 11 ส.ค. 66 [ 11 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 154 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ปิโตรเลียม งวดที่ 3/2566 ที่ พล 0023.5/ว 581 ลว.4 ส.ค.2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 269 
ขอความอนุเคราะห์ประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายฯ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนัหงานสาธารณสุขตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.4/ว 491 ลว. 10 ส.ค. 66 [ 10 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 187 
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ฯ ที่ พล 0023.4/ว 4201 ลว. 10 ส.ค. 66 [ 10 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 199 
การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 4200 ลว. 10 ส.ค. 66 [ 10 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 181 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ ฯ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) เดือน ก.ค.66 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4167 ลว.9 ส.ค.66 [ 10 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 256 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 4206 ลว 10 ส.ค. 66 [ 10 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 403 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน SME-GP DAY รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย ที่ พล 0023.3/ว 4209 ลว 10 ส.ค. 66 [ 10 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 142 
ขอส่งแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน [ 10 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 434 
เร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 4188 ลว 10 ส.ค. 66 [ 10 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 169 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 4187 ลว 10 ส.ค. 66 [ 10 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 212 
 
<< หน้าแรก...     5      6      7      8     (9)     10      11      12      13     ....หน้าสุดท้าย >> 462
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-257
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 936,691 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10