หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ผลการดำเนินงานด้านครอบครัวระดับจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2565 และแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 694 ลว 9 พ.ค. 65 [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 66 
ประชาสัมพันธ์แนวทางตอบข้อหารือเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน ที่ พล 0023.4/ว 696 ลงวันที่ 10 พ.ย.65 [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 128 
รายงานใบสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 695 ลว 10 พ.ย.65 [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 191 
การสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีพื้นที่ดำเนินการรวมถึงไม่มีพื้นที่ส่วนกลางเพียงพอในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนได้ ที่ พล 0023.3/ว 7246 ลว 9 พ.ย.65 [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 303 
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.3/ว 7261 ลว 10 พ.ย.65 [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 98 
การรายงานข้อมูลเทศบาลหรือ อบต. อันเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน ฯ ด่วนมาก ที่ พล 0023.5/ว 7254 ลว. 9 พ.ย. 65 [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 93 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนนทั่วไป เงินอุดหนุนสำรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.65) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7252 ลว. 9 พ.ย.65 [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 87 
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document ผ่าน e-Service Catalog ไปสู่หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น ของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป) [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 109 
การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 144 
เเนวทางการเเต่งตั้งกรณีการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญตำเเหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำเหน่งในระดับที่สูงขึ้นระหว่างการลา ที่ พล 0017.5/ว 7153 ลว 4 พ.ย.65 [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 52 
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.4/ว 7244 ลว. 9 พ.ย. 65 [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 122 
การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 7245 ลว. 9 พ.ย. 65 [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 123 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 9/2565 ที่ พล 0023.3/ว 7228 ลว 9 พ.ย.65 [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 94 
การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และเสนอชื่อบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวประจำปี 2566 ที่ พล 0023.3/ว 691 ลว 8 พ.ย. 65 [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 85 
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนระดับ ปวช. ปวส. ในสาขาพาณิชยกรรมและสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ พล 0023.3/ว 688 ลว 8 พ.ย. 65 [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 47 
ขอความร่วมมือจังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นและยืนยันข้อมูล ที่ พล 0023.3/ว 687 ลว 8 พ.ย.65 [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 87 
รายงานข้อมูลการตั้งงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 689 ลว 8 พ.ย. 65 [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 99 
แจ้ง อ.เมือง ติดตาม อปท. ที่ยังไม่รายงานข้อมูลการตั้งงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท. ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/655 ลว 8 พ.ย.65 [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 53 
ประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 12,18-20 ที่ พล 0023.3/ว 690 ลว 8 พ.ย.65 [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 109 
การเเต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำเเหน่ง ที่ มท 0802.3/ว 3479 ลว. 31 ตค. 65 [ 8 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 111 
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7210 ลว. 7 พ.ย. 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 284 
การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด พล0023.1/ว7193 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 156 
สรุปประเด็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7190 ลว 7 พ.ย.65 [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 117 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7177 ลว. 4 พ.ย. 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 291 
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว7178 ,7181 ลว 4 พ.ย. 65 [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 78 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ที่ พล 0023.3/ว 7176 ลว 4 พ.ย. 65 [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 115 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตค. - ธค. 65) ที่ พล 0023.2/ว 682 ลว 4 พ.ย. 65  [ 4 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 74 
การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย (สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย) ที่ พล 0023.3/ว 7152 ลว 4 พ.ย.65 [ 4 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 81 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.2/ว 7169 ลว 4 พ.ย. 65  [ 4 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 137 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายงานงบเงินอุดหนุนฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.65) ที่ พล 0023.2/ว 681 ลว 4 พ.ย. 65  [ 4 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 181 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 65) ที่ พล 0023.2/ว 679 ลว 3 พ.ย. 65  [ 4 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 95 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ที่ พล 0023.2/ว 680 ลว 3 พ.ย. 65  [ 4 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 61 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 416
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-255
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 267,612 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10