หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งตรวจสอบเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อบรรเทาภัยที่มีอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 686 ลว. 19 ต.ค. 2554 [ 19 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 798 
ขอให้ อปท.สำรวจผู้ดูแลเด็กที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และโครงการอบรมพัฒนาการรจัดประสบการณ์ปฐมวัย ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๑๘๘ ลว ๑๙ ต.ค. ๕๔ [ 19 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 883 
การตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2555 ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๕๘๙๓ ลว ๑๘ ต.ค. ๕๔ [ 18 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1152 
การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ที่ พล 0037.4/ว 5854 ลว. 17 ต.ค. 54 [ 17 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 836 
การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. ด่วนที่สุด ที่พล ๐๐๓๗.๓/๕๘๕๒ ลว ๑๗ ต.ค. ๕๔ [ 17 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1200 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด และการเตรียมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยต่าง ๆ ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว ๕๘๒๐ ลว ๑๔ ต.ค. ๕๔ [ 14 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 844 
การผลิตเสื้อตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อเป็นรายได้เข้ากองทุนสวัสดิการ สถ. ที่ มท 0802.2/ว 108 ลว. 30 ก.ย. 54 [ 12 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1387 
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ด่วนที่สุดที่ พล 0037.3/ว5803 ลว. 12 ต.ค. 2554 [ 12 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 814 
ขอเชิญผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ประชุมข้อราชการ ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.4/811 ลว. 12 ต.ค. 54 [ 12 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 973 
ขอเชิญผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ประชุมข้อราชการ ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.4/811 ลว. 12 ต.ค. 54 [ 12 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 758 
แต่งตั้งคณะทำงานติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับอำเภอ ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๔๓๔ ลว๑๑ ต.ค. ๕๔ [ 12 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 908 
ได้จัดสรรงบประมาณให้กับสนง. อปท.ทุกแห่ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตาม อปท.ในแต่ละพื้นที่ ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๔๓๓ ลว๑๑ ต.ค. ๕๔ [ 12 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1091 
แนวทางเร่งรัดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 ด่วนท [ 11 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1084 
ได้ขอความร่วมมือในการประสานงานและเร่งรัดให้ อปท.ดำเนินการประเมินเป้าหมายมาตรฐานการบริการสาธารณะของ อปท. ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว.๔๓๐ ลว ๑๑ ต.ค. ๕๔  [ 11 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 869 
วาระการประชุมท้องถิ่นอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงาน สถจ.พล. ครั้งที่ 9/2554 วันที่ 10 ตุลาคม 2554 [ 11 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1384 
วาระประชุมนายกปลัด อปท. ครั้งที่ 9/2554 วันที่ 10 ตุลาคม 2554 [ 11 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1281 
แจ้งจัดสรรงบประมาณและแนวทางใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ) ฯตาม [ 10 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1596 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น [ 10 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1281 
สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำข้าวระดับจังหวัด [ 10 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 934 
เรื่อง แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๔๒๙ ลว ๗ ต.ค. ๕๔ [ 7 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1362 
ประชาสัมพันธ์มูลนิธิปิดทองหลังพระ พล0037.3/ว428 ลว. 7 ต.ค. 2554 [ 7 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 926 
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดงานนิทรรศการสัญจร โครงการ 84 ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติฯ ที่ พล 0037.3/ว 425 ลว. 5 ต.ค. 2554  [ 5 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 972 
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นี่ พล 0037.3/ว 422 ลว. 5 ต.ค.2554 [ 5 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1125 
แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ที่ พล 0037.3/ว 5671 ลว. 5 ต.ค. 2554 [ 5 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1269 
แจ้งขยายระยะเวลาส่งผงงานประกวดโครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2554 ที่ พล 0037.3/ว 421 ลว. 5 ต.ค. 2554 [ 5 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 844 
โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวไว้ในข้อเทศบัญญัติ/ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2555 ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 420 ลว. 5 ต.ค. 2554 [ 5 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 986 
การถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าให้แก่ อปท. ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๕๖๕๒ ลว ๔ ก.ย. ๕๔ [ 4 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 2299 
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพของ อปท. ด่วนที่สุด ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๕๖๕๓ ลว ๔ ต.ค. ๕๔ [ 4 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 971 
โครงการ ๘๔ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบ ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๔๑๙ ลว ๒๙ ก.ย. ๕๔ [ 29 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 881 
ขอประชาสัมพันธ์ "โครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรการโยธา ผังเมือง และควบคุมงานก่อสร้าง ตามแนวทางการตรวจสอบของ สตง." ที่ พล 0037.1/5571 ลว. 29 ก.ย. 54 [ 29 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1214 
ขอประชาสัมพันธ์ "โครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรการโยธา ผังเมือง และควบคุมงานก่อสร้าง ตามแนวทางการตรวจสอบของ สตง." ที่ พล 0037.1/5571 ลว. 29 ก.ย. 54 [ 29 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 896 
การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องด้านการเงินการคลังของ อปท. ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕ [ 29 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1113 
 
<< หน้าแรก...     388      389      390      391     (392)     393      394      395      396     ....หน้าสุดท้าย >> 406
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-255
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 104,353 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10