หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดตั้งป้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ พล 0037.4/ว7117 ลว. 6 มิ.ย. 54 [ 6 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 995 
การประชุมท้องถิ่นอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานฯ และนายก/ปลัดอปท. ประจำเดือนมิถุนายน 2554 [ 6 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1177 
การรับผลไม้ปลายทางนอกแหล่งผลิดในโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออกปี ๒๕๕๔ ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว๓๐๕๗ ลว ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ [ 3 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1092 
การดำเนินการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2554 งวดที่ 4 สำหรับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ที่ พล 0037.5/ว237 ลว.2 มิ.ย. 2554 [ 3 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1328 
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลกจัดส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน เม.ย. 2554 ที่ พล 0037.5/ว235 ลว.1 มิ.ย. 2554 [ 3 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1075 
ขอความร่วมมือสนับสนุนการก่อสร้างแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง ที่ พล 0037.1/ว239 ลว.3 มิ.ย. 2554 [ 3 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1015 
การจัดสรรรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2553 - ธันวาคม 2553 ที่ พล 0037.5/ว114 ลว. 18 มี.ค. 2554 [ 3 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1054 
แบบรายงานปรับเกลี่ย งปท.เบี้ยยังชีพฯ งวดที่ 2 ที่ พล 0037.3/ ว 236 ลว. 2 มิ.ย. 54 [ 2 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1446 
การดำเนินโครงการการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ด่วนที่สึด ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๓๐๓๙ ลว. ๒ มิ.ย. ๒๕๕๔ [ 2 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1055 
เตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด่วนมาก ที่ พล 0037.1/582 ลว 2 มิ.ย. 54 [ 2 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1110 
เลื่อนกำหนดการอบรมการคัดกรองเด็กพิการเพื่อกาจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๓๐๓๗ ลว. ๒ มิ.ย.๒๕๕๔ [ 2 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1289 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ ด่วนมากที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว๓๐๒๔ ลว ๒ มิถุนายน ๕๔ [ 2 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1399 
การจัดทำและปรับปรุงระบบข้อมูลชุมชนและกรรมการชุมชน ด่วนที่สุดที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๓๘๑ ลว ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ [ 2 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1079 
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว๓๐๒๒ ลว ๒ มิถุนายน ๕๔ [ 2 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 893 
ขอความร่วมมือในการมอบนโยบายให้ส่วนงานในสังกัดมีเจตคติอย่างสร้างสรรค์ต่อผู้พิการ ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว ๓๐๒๑ ลว ๒ มิถุนายน ๕๔ [ 2 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 924 
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ พล 0037.1/ว 2032 ลว. 2 มิ.ย. 2554 [ 2 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1221 
ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลรฯ ลว.1 มิ.ย. 54  [ 1 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1712 
ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่นปี ๒๕๕๔ (อปท.๑) ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๒๙๘๖ ลว. ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๔ [ 1 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1555 
การประชุมชี้แจงการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๓๗๗ ลว. ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๔ [ 1 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1080 
การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๒๙๘๕ ลว. ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ [ 1 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1267 
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขป้ายประชาสัมพันธ์ "ข้าราชการท้องถิ่นมีศักดิ์ศรี ไม่ซื้อซี ไม่ขายตำแหน่ง" [ 31 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1341 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ที่ พล 0037.5/ว 223 ลว 23 พ.ค. 54 [ 31 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1180 
การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๒๓๒ ลว. ๓๐ พ.ค.๒๕๕๔ [ 30 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1149 
เชิญประชุม ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04101/ว 2887 ลว 27 พ.ค. 54 [ 26 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1484 
การชำระค่าธรรมเนียมหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยฯ ที่ พล 0037.1/ว 2854 ลว 25 พ.ค. 54 [ 26 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1040 
แจ้งขอความร่วมมือ อปท. ดำเนินการสำรวจความพร้อมในการปฎิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ลว ๒๕ พ.ค. ๕๔ [ 25 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1194 
เพื่อคัดเลือกครูสอนดีและความเลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับจังหวัด ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๒๓๑ ลว ๒๕ พ.ค.๕๔ [ 25 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1148 
สรุปวาระการประชุมนายก/ปลัด อปท. ประจำเดือน พ.ค. 54 [ 25 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 2297 
วาระการประชุมนายก/ปลัด อปท. ประจำเดือน พ.ค. 54 [ 25 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1296 
สรุปวาระการประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงาน เดือน พ.ค.54 [ 25 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1308 
วาระการประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงาน เดือน พ.ค.54 [ 25 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1323 
.การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2555-2557) ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.2/ว 227 ลว. 25 พ.ค. 54 [ 25 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 2279 
 
<< หน้าแรก...     386      387      388      389     (390)     391      392      393      394     ....หน้าสุดท้าย >> 397
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-255
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 77,060 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10