หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สนง.ที่ดิน จัดส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ที่ พล 0023.5/ว348 ลว 26 ก.ย 57 [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 528 
การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อปท. ประจำปีงบประมาณ 2556 ที่ พล 0023.2/ว 5309 ลว 29 ก.ย. 57 [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 1261 
การรับสมัครพื้นที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ 2558 [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 636 
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมทางวิชาชีพในงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 12 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) ที่ พล 0023.3/ว351 ลว 29 ก.ย.2557 [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 396 
การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (กรณีถนนชำรุดเสียหายในหมู่บ้าน/ชุมชน) พล 0023.3/ว4314 ลว 29 ก.ย.2557 [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 902 
ขอความร่วมมือให้้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการการนำเข้าข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลางของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ที่ พล 0023.1/ว345 ลว 26 ก.ย.57 [ 26 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 525 
ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลางของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ที่ พล 0023.1/ว344 ลว 26 ก.ย.57 [ 26 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 468 
ขอให้อปท.จัดส่งคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว343 ลว 25 ก.ย.57 [ 25 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 520 
โอนเงินงบประมาณ ปี 2557 สำหรับการถ่ายโอนบุคลากร พล 0023.5/ว340 ลว24 ก.ย.2557 [ 24 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 608 
รายงานประมาณการงบประมาณ บุคลากรถ่ายโอนปี 2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว339 ลว 24 ก.ย.57 [ 24 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 505 
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ด่วนที่สุด พล 0023.5/ว338 ลว 24 ก.ย. 2558 [ 24 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 590 
มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว5216 ลว 24 ก.ย.2558 [ 24 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 592 
การปรับสถานะข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพของ อปท. ปี 2558 ลพ0023.3/ว5217 ลว 25 ก.ย.2558 [ 24 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 628 
สถจ.พล. ได้ดำเนินการเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ที่ พล 0023.5/ว337 ลว 23 ก.ย.57 [ 24 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 1251 
การใช้งานระบบบันทึกข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต/แบบออนไลน์)ที่ พล0023.3/ว336 ลว 23 ก.ย.2557 [ 23 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 759 
การเสนอความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดยกเว้นไม่ใช้บังคับข้อกำหนดเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชิ้อใน [ 23 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 625 
ขอทราบจำนวนข้อมูลนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว335 ด่วนมาก ลว.23 ก.ย. 57 [ 23 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 481 
คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนของประเทศไทย ที่ พล 0023.3/ว5187 ลว. 23 ก.ย. 57 [ 23 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 508 
ขอให้ครูผุ้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯสำรวจข้อมูลเพื่อขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน ที่ พล 0023.3/ว333 ลว. 22 ก.ย. 57 [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 384 
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ที่ พล 0023.3/ว332 ลว.22ก.ย.57 [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 426 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ส่งแบบสอบถามข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน จ.พิษณุโลก [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 957 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ที่ พล 0023.3/ว 5147 ด่วนที่สุด ลว. 19 ก.ย. 57 [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 702 
ติดตามรายงานแบบสำรวจเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ที่ พล 0023.3/ว 26 ด่วนที่สุด ลว.19 ก.ย. 57 [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 496 
แบบสรุปข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ พล 0023.3/ว330 ลว. 18 ก.ย. 57 [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 501 
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.5/ว5108 ด่วนที่สุด ลว. 18 ก.ย. 57 [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 529 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ที่ี พล 0023.3/ว5109 ด่วนที่สุด ลว. 17 ก.ย. 57 [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 473 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ พล 0023.3/ว5107 ด่วนที่สุด ลว.17 ก.ย. 57 [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 538 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว5105 ลว. 17 ก.ย. 57 [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 528 
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล ที่ พล 0023.4/ว 4972 ลว. 9 ก.ย. 57 [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 455 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลออกพรรษาและลอยกระทง ปี 2557 ด่วนที่สุด ท่ี่ พล 0023.3/ว 5009 ลว. 12 ก.ย. 57 [ 12 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 549 
ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคระรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ด่วนมาก ที่ พล 0023.4/ว 325 ลว. 12 ก.ย. 57 [ 12 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 1152 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน บูรณาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเพื่อจัดทำแนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 50 [ 12 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 1466 
 
<< หน้าแรก...     384      385      386      387     (388)     389      390      391      392     ....หน้าสุดท้าย >> 463
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-257
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 936,824 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10