หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การโอยเงินภาษีธุรกิจเฉพาะงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ที่จัดเก็บได้ในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 ที่ พล 0023.5/ว680 ลว.2 ธันวาคม 2564  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 67 
ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่ พล 0023.2/ว 8458 ลว 2 ธ.ค. 64 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 132 
คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ที่ พล 0023.4/ว 8457 ลว. 2 ธ.ค. 64 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 ที่ พล 0023.3/ว 8453 ลว 2 ธ.ค. 64 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 35 
ข้อสั่งการของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 679 ลว 2 ธ.ค. 64 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 35 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนย้ายพนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น ที่ พล 0023.2/ว 8430 ลว 1 ธ.ค. 64 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 61 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ฯ ที่ พล 0023.2/ว 8444 ลว 2 ธ.ค. 64  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 35 
หนังสือซักซ้อมแนวทางการเขียนเช็คสั่งจ่ายขององค์กรปกครองส่วนมท้องถิ่น ที่ พล.0023.5/ว677 ด่วนที่สุด วล.1 ธ.ค. 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 87 
การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ที่ พล 0023.4/ว 8367 [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 63 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 8414 ลว 1 ธ.ค. 64 [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 77 
แจ้ง อบจ. ขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ อบจ. ที่ พล 0023.3/20508 ลว 30 พ.ย. 64 [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 8376 ลว 30 พ.ย. 64 [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 51 
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ พล 0023.2/ว 8375 ลว 30 พ.ย. 64 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 60 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ พล 0023.2/ว 8377 ลว 30 พ.ย. 64 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 81 
ประกาศเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ พล 0023.2/ว8391 ลว. 30 พ.ย. 64 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 45 
ประชาสัมพันธ์การเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 7 (MU Safe School Virtual Workshop 7) ที่ พล 0023.3/ว 676 ลว. 30 พ.ย. 64 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 33 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ที่ พล 0023.2/ว 8356 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 28 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 8360 ลว 30 พ.ย. 64 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 50 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่ พล 0023.4/ว 8361 ลว. 30 พ.ย. 64 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 29 
รายงานการนำส่งรายได้ของ อปท.จากสำนักงานที่ดิน เดือน ต.ค.64 ที่ พล 0023.5/ว 675 ลว.30 พ.ย. 64 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 67 
แนวปฏิบัติกรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ขอให้กรมการค้าต่างประเทศตรวจสอบการอนุญาตให้นำรถยนต์ใช้แล้วและรถจักรยานยนต์ใช้แล้วเข้ามาใหนราชอาณาจักร ที่ พล.0023.4/ว 673 ลว. 30 พ.ย. 64 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 46 
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 เรื่อง ที่ พล 0023.4/ว 674 ลว. 30 พ.ย. 64 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 41 
ขอเชิญประชุมแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 55 
ขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนท้องถิ่นสู่มาตรฐานความปกติใหม่ New Norma) ที่ พล 0023.3/ว 672 ลว 29 พ.ย. 64 [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 52 
ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 11/2564 ที่ พล 0023.2/ว 8324 ลว. 29 พ.ย. 64 [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 237 
สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ที่ พล 0023.3/ว 8320 [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 55 
การขอความเห็นชอบการอณุยาตเข้าทำประโยชนืในเขตป่าไม้ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัยญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 ที่ พล 0023.3/ว 671 ลว 29 พ.ย. 64 [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 81 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ที่ พล 0023.3/ว 8304 ลว 29 พ.ย. 64 [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 53 
ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ด่วนที่สุด ที่ พล0023.3/ว 668 ลว 29 พ.ย. 64 [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 28 
ข้อมูลการรับบริการฉีดวัคซีนของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายจังหวัด ที่ พล 0023.3/ว 669 ลว 29 พ.ย. 64 [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 63 
ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 ที่ พล 0023.3/ว 8288 ลว 26 พ.ย. 64 [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 61 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว 8258 ลว 25 พ.ย. 64 [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 167 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 362
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-255
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 4,112 เริ่มนับ 18 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์
  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
  แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10