เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แนวทางปฏิบัติขั้นตอนการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ1119
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์1138
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558260
มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อปกป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ152
มาตรฐานการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี135
คู่มือการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม133
คู่มือการร้องเรียนการทุจริต139
รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561237
สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ2561153

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB