เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ จำนวน 1 คัน716 ส.ค. 62
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส4427 มิ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม4125 มิ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (เดือนมิถุนายน 2562)654 มิ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(พฤษภาคม 2562)232 พ.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(เมษายน 2562)3319 เม.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(มีนาคม 2562)3019 มี.ค. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2111 มี.ค. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2511 มี.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(กุมภาพันธ์ 2562)261 ก.พ. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(มกราคม 2562)2410 ม.ค. 62
แบบรูปรายการละเอียด โครงการปรับปรุงลูกรัง ม. 1 (อบต.บึงกอก)731 ธ.ค. 61
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ2417 ก.ย. 61
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ม.9 ( จากนานางสุพัตรา อยู่พ่วง ถึง นานายนที่ จันทร์เพ็ง )4318 ม.ค. 61
แบบรูปรายการละเอียด โครงการปรับปรุงถนน ม. 3 (อบต.บึงกอก)351 ธ.ค. 60
แบบรูปรายการละเอียด โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 2 (อบต.บึงกอก )441 ธ.ค. 60
แบบรูปรายการละเอียด งานก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 บ้านประด351 ธ.ค. 60
แบบรูปรายการละเอียด งานวางท่อเมนประปา ม.3391 ธ.ค. 60
แบบรูปรายการละเอียด ม. 10 (อบต.บึงกอก)391 ธ.ค. 60
แบบรูปรายการละเอียด ม.12 (อบต.บึงกอก)371 ธ.ค. 60
ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB