เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562332
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 )428
แผนปฏิบัติงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562153
ประกาศแผนปฏิบัติการ ปี 25621192
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )156
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล (พ.ศ. 2557 - 2561)153
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563131
แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. 2561-2563138

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB