เมนูหลัก

ระเบียบ - หนังสือราชการ สถ.

หัวข้อวันที่
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2556-มีนาคม 2557) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 19 พ.ย. 56
การจัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อข้าราชการครู/พนักงานครู ในสถานศึกษาที่ปรับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง หลังวันที่ 1 มกราคม 2556 [แบบฟอร์ม] 19 พ.ย. 56
การจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11 "สิทธิกับความปลอดภัยทางถนน" (11th Thailand Road Safety Seminar : Rights and Road Safety) 19 พ.ย. 56
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 20 พ.ย. 56
สำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [รายชื่อกลุ่มที่ 1 และ 2] [รายชื่อกลุ่มที่ 3] 19 พ.ย. 56
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 20 พ.ย. 56
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง 19 พ.ย. 56
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (School Information System : SIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [รายชื่อ] 19 พ.ย. 56
การจัดทำหลักเกณฑ์การจัดตั้งหรือปรับปรุงส่วนราชการ "สำนักการช่าง" 18 พ.ย. 56
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 1 จำนวน 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2556-มีนาคม 2557) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 19 พ.ย. 56
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 15 พ.ย. 56
ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงเงินฝากคลังช่วงคู่ขนานและการปรับปรุงบัญชีพักยกยอดเงินฝากคลัง [บัญชีพักเงินรับฝากส่วนราชการ] [บัญชีพักยกยอดเงินฝากคลัง] 18 พ.ย. 56
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 2/2557 18 พ.ย. 56
การประกวดวาดภาพเนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2557 18 พ.ย. 56
การพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน 15 พ.ย. 56
ขอความร่วมมือจังหวัดรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [แบบฟอร์มรายงาน] 14 พ.ย. 56
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2557 15 พ.ย. 56
แจ้ง อปท. ตรวจสอบเงินงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 15 พ.ย. 56
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 1 จำวน 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2556-มีนาคม 2557) [รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณราย อปท.] 14 พ.ย. 56
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 14 พ.ย. 56

ลำดับที่ 8301-8320 | 416/417 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.05s. 1.25MB